Disclaimer

DISCLAIMER

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke toegang tot en gebruik van onze website. Door gebruik van de site gaat u akkoord met deze voorwaarden. We kunnen de voorwaarden altijd wijzigen zonder (voorafgaande) kennisgeving. We adviseren daarom de voorwaarden bij ieder gebruik opnieuw te lezen. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op onze site.

 

TOEGANG TOT DE SITE

We garanderen niet dat de site foutloos en continu functioneert en zijn niet aansprakelijk voor het eventueel niet beschikbaar zijn van deze site. Ook garanderen we niet dat de site of de server waarop deze site draait, vrij is van virussen en zijn dan ook niet aansprakelijk voor een en ander, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ons.

 

INFORMATIE OP DE SITE

We spannen ons in om de informatie op de site beschikbaar en zo juist, volledig en actueel mogelijk te laten houden. Maar we garanderen de beschikbaarheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie niet en aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ons.

 

We aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit gebruikmaking van, het vertrouwen op en/of handelingen verricht of nagelaten naar aanleiding van (informatie op) deze site, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ons. U kunt géén rechten ontlenen aan de inhoud en de kleurenweergave van (de beelden op) onze site.

 

We mogen elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de site. Maar we zijn niet verplicht om de (informatie op de) site te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wij (dan wel de oorspronkelijk rechthebbende) hebben exclusief alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van inhoud en lay-out van de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's, data en HTML-code en/of enig ander materiaal.

 

U mag de site alleen voor eigen gebruik raadplegen. Het gebruik van onze informatie/materiaal is uitdrukkelijk beperkt tot:
- printen of downloaden voor niet-commerciële informatieve en persoonlijke doeleinden;
- reproduceren met het doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik waarbij Vyva Fabrics, dan wel de op onze site vermelde auteursrechthebbende, duidelijk als bron vermeld wordt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.

 

Ieder ander gebruik (waaronder maar niet alleen het overnemen, verkopen, verhuren, bewerken, vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar maken, opslaan in gegevensbestanden, verstrekken aan derden) van de HTML-code, inhoud en/of lay-out van de site is uitdrukkelijk niet toegestaan zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming.

Design by Kordaat, build by Lagoworks